วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

แผนการสอนภาษาจีนม.1

แผนการจัดการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง            第一课∶สัทอักษร
ชื่อรายวิชา                 ภาษาจีนพื้นฐาน 1                กลุ่มสาระการเรียนรู้       ภาษาต่างประเทศ
ชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 1                                              ภาคเรียนที่      1              เวลา         6   ชั่วโมง
ผู้สอน                        นางสาวอรธีรา    สุวรรณประเสริฐ                                  โรงเรียน  ประสาทรัฐประชากิจ1. มาตรฐานการเรียนรู้
            มาตรฐาน ต 1.1.  เข้าใจกระบวนการฟังและการอ่าน สามารถตีความเรื่องที่ฟังและ
อ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และนำความรู้มาใช้อย่างมีวิจารณญาณ
             มาตรฐาน ต 2.2. เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างมีวิจารณญาณ
             มาตรฐาน ต 3.1. ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและเป็นพื้นฐานในการพัฒนาและเปิดโลกทัศน์ของตน 
2. มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น
            มาตรฐาน ต 1.1.1. เข้าใจภาษาท่าทางน้ำเสียง ความรู้สึกของผู้พูด ร่วมทั้งเข้าใจคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำคำอธิบายที่พบในสื่อจริง
            มาตรฐาน ต 2.2.1. เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาต่างประเทศกับภาษาไทยในเรื่องคำวลี สำนวน ประโยค และข้อความที่ซับซ้อนและนำไปใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
            มาตรฐาน ต 3.1.1. เข้าใจและถ่ายทอดเนื้อหาสาระภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
3. มาตรฐานคุณภาพการเรียน (ด้านผู้เรียน)
            มาตรฐาน 3 ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงานสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นๆได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
            ตัวบ่งชี้ที่ 3.1. มีทักษะในการจัดการและทำงานให้สำเร็จ
                          3.4. ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
4. สาระสำคัญ
             การอ่านออกเสียงพยัญชนะเป็นพื้นฐานที่จำเป็นในการเรียนภาษาจีนโดยที่ใช้พยัญชนะในภาษาอังกฤษมาแทนในการออกเสียง และควรได้รับการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอเพื่อจะได้นำไปใช้ในการผสมพยัญชนะกับสระจนเป็นคำอ่านในภาษาจีน และสามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

5. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
            ผู้เรียนสามารถอ่านออกเสียงพยัญชนะได้อย่างถูกต้องและชัดเจนตามหลัก และรู้ว่าพยัญชนะภาษาอังกฤษแทนพยัญชนะอะไรในภาษาจีน
จุดประสงค์การเรียนรู้
            ด้านความรู้ (K)
                      1. ออกเสียงพยัญชนะได้ถูกต้อง
                       2. เขียนพยัญชนะในภาษาจีนได้
            ด้านคุณธรรมจริยธรรม (A)
                       3. ผู้เรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันกับเพื่อนร่วมงาน
                       4. ผู้เรียนมีความกล้าแสดงออกที่จะมานำเสนอหน้าชั้นเรียน
            ด้านทักษะกระบวนการ (P)
                       5. อ่านออกเสียงพยัญชนะในภาษาจีนได้
6. สาระการเรียนรู้
                       พยัญชนะ มี 21 ตัว อีก 2 เป็น พยัญชนะกึ่งสระ  คือ y,w    
21 เสียงแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
                1.  (qīng)(yīn) = เวลาออกเสียงเส้นเสียงไม่สั่น คือ b,p,f,d,t,g,k,h,j,q,x,zh,ch,sh,z,c,s
            2.  浊音   = เวลาออกเสียงเส้นเสียงจะสั่น คือ m,n,l,r
                b ปอ      p พอ    m มอ    f  ฟอ     d เตอ     t เทอ    n เนอ    l เลอ     g เกอ    k เคอ    h เฮอ   j จี  q ชี                x ซี       zhจือร์    ch ชือร์ shซือร์  r ยือร์   z จือ             c ชือ       s ซือ      y อี        w  อู
           
7. การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
            สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

8.  กิจกรรมการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ 1
ขั้นที่ 1
          แนะนำตัวเองเป็นภาษาจีนทักทายด้วยคำว่า
      同学们好。สวัสดีนักเรียนทุกคน
      我叫纳美佳  ฉันชื่อ......
      我家在清迈。บ้านของฉันอยู่ที่เชียงใหม่
ขั้นที่ 2
               กล่าวแนะนำรายวิชาภาษาจีนให้เรียนฟัง
               ให้นักเรียนทุกคนกล่าวแนะนำตัวเองด้วยคำว่า
      你们好 สวัสดีทุกคน                   老师好 สวัสดีคุณครู
      我叫……ฉันชื่อ                             我的家在……บ้านฉันอยู่ที่
ขั้นที่ 3
                -  ให้นักเรียนทุกคนพูดแนะนำตัวเอง
                -  พูดถึงพยัญชนะในภาษาจีนว่ามีกี่ตัวกี่เสียง

9. สื่ออุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้
9.1. สื่อและอุปกรณ์
               -  กระดาน
               -  ผู้สอน
               -  ใบความรู้
9.2. แหล่งเรียนรู้
               - ห้องสมุด
               - Internet
               -  หนังสือภาษาจีน

10. ภาระงาน/ ผลงานของแผนการจัดการเรียนรู้
            10.1. การอ่านออกเสียงของนักเรียน
            10.2. การเขียนพยัญชนะในภาษาจีน

11. การประเมิน
            11.1. ประเด็นการประเมิน
                        - การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
                        - การประเมินการอ่าน
                        -  การออกเสียงตามหลัก
            11.2. เครื่องมือในการประเมิน
                        - แบบประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
                        - แบบประเมินการอ่าน
                        - แบบประเมินการออกเสียงถูกต้องตามหลัก
12. กิจกรรมเสนอแนะ
            12.1. นักเรียนจับคู่กันฝึกออกเสียงพยัญชนะภาษาจีนและร่วมกันช่วยกันแก้ไขเมื่อออกเสียงผิด
 

1 ความคิดเห็น: